Gå til forsiden på Horsensbilleder.dk
Vi har lige nu
84013
billeder ...
Du kan købe Kildenmusen hos Din Frisør Warberg

Støt vores Drift

Overskud fra egen samling
Tilbage til Historie

TRÆVAREFABRIKEN „THOR"

TALRIGE Skovens Kæmper, som nu ligger fældede paa Pladsen foran Trævarefa-briken »Thor« ved Sønderbrogade i Horsens, vidner allerede for den, der blot i Forbigaaende retter sit Blik mod Fabriken, om den store "Virksomhed derinde. Og stifter man nærmere Bekendtskab med Arbejdet inde i Lokalerne og ser Lag¬rene, som rummes baade der og paa 3—4 andre Steder i Nærbeden, da vil det første indtryk af en virkelig Stordrift end mere fæstne sig.

Paa det Sted, Sønderbrogade Nr. 31, hvor Fabrikens Hovedvirksomhed drives, og hvorfra Ledelsen udgaar, blev der for lidt over en Snes Aar tilbage i Tiden etableret et Træskæreri og Maskinsnedkeri, men kun i mindre Maalestok. En føl¬gende Ejer udvidede det noget, men der var dog endnu kun 20 Mand iArbejde paa Fabriken, da han sidst i 1894 afgik ved Døden. Ejendommen købles derefter af de lo Brødre, Købmand
Johan Christiansen, Horsens, (omtalt andetsteds i dette Værk) og Købmand M. Christiansen, Vejle, som overtog den fra 1. Januar 1895. At der siden er foregaaet en Udvikling, som har mangedoblet Virksomheden, vil det følgende vise.

Da Brødrene Christiansen fik Fabriken, var dens Produktion udelukkende Pak-kasser samt Opskæring af Møbel- og Vogntræ. De nye Ejere, som gav Fabriken dens nuværende Navn, lagde sig først især efter Fabrikationen af Smørtræer. Senere har man opgivet denne Branche, men Fabriken aftager til Forhandling Produk¬tionen af Drittelstaver fra 2 Savværker paa Øerne. Endvidere aftages Produktionen fra 4 Savværker, ligeledes paa Øerne, af opskaaret Vogn- og Møbeltræ. Det er nu Forarbejdningen af Træ til Brug for Snedkere, Karetmagere, Træhandlere, Isen-kræmmere, Skibs-byggere og Møllebyg-gere, som spiller Ho-vedrollen i Fabrikens Drift.
Der fremstilles paa Fabriken saa forskel¬ligartede Ting som Spisestuestole, Salon-stole, Restaurations-stole, Sofastel, Blindtræsstel, Anretterborde, Syborde, Pynteborde, Etagerer,
Bogreoler, Havestuemøbler, Havebænkeog Borde, Vogntræ, BAGPLADSEN (STOLEFABRIKEN)


Landbrugsartikler, Drej
erartikler, Billedskærerarbejde og Dekupørarbejde, Møbellister, Ram melis ler, Fodpaneler og Gerichter samt Pakkasser, deriblandt som Specialitet Æg-kasser. Et Bevis paa Mangeartetheden af Fabrikens Produktion er endvidere, at den af Stole alene har 144 forskellige Numre.

Desuden forhandles, som ovennævnt, Drit-telstaver og tillige Bindemateriale for Dritler, fremdeles tørre Bøge-, Ege-, Aske-, Elle-og Elmeplanker og af finere Træsorter Nøddetræ, Mahogni og Whilewood samt Finerer.

Til Fremstilling af Drivkraften har Fabriken i Nr. 31 nu en Dampmaskine paa 110 Hestes Kraft, og en mindre paa 8 Heste producerer det elektriske Lys til Værkstederne. Fabriken bar det største Damptrædrejeri her i Landet; der arbejder daglig
22 Svende. I Træskæreriet farer 9 Baandsave, hver med en Mands Betjening, med rasende Sprutten gennem Træet fra 6 Morgen til 6 Aften hele Aaret rundt.

En stor Del af Grunden til Ejendommene Nr. 31 og 25 var tidligere sumpet Eng; nu er det opfyldt, saa der disponeres over et Areal paa 4 Tdr. Land. Der er blevet bygget paa Grunden hvert Aar siden 1891, og nu maa der ikke bygges mere, uag¬tet at der fremdeles trænges til Udvidelser af Lokalerne.

I en Naboejendom, Nr. 27, har Fabriken lejet Lokale, hvori en halv Snes Mand udelukkende laver Syborde, og hvor der tillige er Lagerplads. Som Følge af den stadig voxende Afsætning købtes tillige for lidt over tre Aar siden Gaarden Nr. 25, hvori nu hele Fabrikationen af Stole foregaar.

Paa Pladsen til Ejendommen ser man mægtige Stabler af Planker, og en stor Træbygning, som er opført ud mod den forbiløbende Aa, afgiver Plads for enorme Lagere af færdigt Arbejde. Fra de for¬skellige Værksteder og større Lagere er der Telefonforbindelse med Hovedkontoret.

Foruden at de Savværker, hvis Produktion Trævarefabriken »Thor«, som tidli¬gere omtalt, aftager, repræsenterer en Arbejdsstyrke paa ca. 150 Mennesker, har Fa¬briken selv daglig ca. 180 i Arbejde. I Spidsen for hver af de 6 Afdelinger, hvori Ar¬bejdet er inddelt, staar en selvstændig Mester og atter i Spidsen for Mestrene en Over-værkmester. Desuden har Fabriken 2 Forvaltere, og 9 Mand er ansatte paa Kontoret. 

Den samlede Overlevelse af hele denne store og komplicerede Virksomhed har Hr. H. Danckert, der i 10 Aar har staaet i Fabrikens Tjeneste, først som Forret¬ningsfører og senere som administrerende Direktør, efter at Fabriken fra 1. Januar 1903 er overgaaet til et Aktieselskab.

Medens Fabriken det første Aar, den var i Brødrenes Christiansens Eje, kun havde en Omsætning paa (18,000 Kr., er Tallet nu adskillige Gange større, maaske henved en halv Snes. Fabrikens faste Ejendomme og Maskiner er stegne i Værdi fra 95,000 til 210,000 Kr., og dens Maskiner og Varelager er assurerede for 400,000 Kr. I Aaret 1905 købtes fra Indlandets Skove, i Jylland og paa Øerne, ikke saa langt fra et Hundrede Tusind Kubikfod Træ til Forarbejdning.

Nu tilhører Fabriken, som nævnt, et Aktieselskab. Dettes Kapital er paa 200,000 Kr., men de 200 Aktier, der repræsenterer Kapitalen, ejes paa 5 nær af d'Hrr. Joh. og M. Christiansen. Brødrene Christiansens Driftighed og Foretagsomhedsaand har ikke mindst givet sig et kraftigt Udslag gennem Trævarefabriken »Thor«.

Tilbage til Historie
eXTReMe Tracker